Rowing PON XX PAPUA 2021 Monday, 04.10.2021 Friday, 08.10.2021