Deutsche Meisterschaften der Jugend 2020 Friday, 14.08.2020 Sunday, 16.08.2020
Race-number Race-class Race-run Planned start
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 10:30
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 10:33
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 10:36
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 10:39
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 10:42
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 6 Friday, 14.08.2020 - 10:45
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 7 Friday, 14.08.2020 - 10:48
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 10:51
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 10:54
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 10:57
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 11:00
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 11:03
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 6 Friday, 14.08.2020 - 11:06
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 11:09
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 11:12
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 11:15
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 11:18
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 11:21
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 11:24
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 11:50
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 11:53
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 11:56
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 11:59
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 12:05
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 12:08
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 12:11
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 12:14
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 12:17
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 12:20
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 14:30
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 14:35
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 14:40
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 14:45
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 14:50
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 6 Friday, 14.08.2020 - 14:55
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 7 Friday, 14.08.2020 - 15:00
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 15:05
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 15:10
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 15:15
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 15:20
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 15:25
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 15:30
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 15:35
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 15:40
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 15:45
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 16:10
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 16:15
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 16:20
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 16:25
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 16:35
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 16:40
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 17:40
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 17:44
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 17:48
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 14.08.2020 - 17:52
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 17:56
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 18:00
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 18:04
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 18:08
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 18:12
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 18:16
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 18:20
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 8:30
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 8:35
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 8:40
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 4 Saturday, 15.08.2020 - 8:45
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 8:50
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 8:55
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 9:00
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 9:05
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 9:10
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 9:15
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 9:50
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 9:54
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 9:58
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 10:02
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 10:06
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 10:10
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 15.08.2020 - 10:14
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 11:35
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 11:40
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 11:45
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 15.08.2020 - 11:50
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 14:00
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Endlauf B Saturday, 15.08.2020 - 14:04
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Endlauf A Saturday, 15.08.2020 - 14:08
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Endlauf B Saturday, 15.08.2020 - 14:12
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Endlauf A Saturday, 15.08.2020 - 14:16
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 14:21
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 15:56
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 16:00
432 (432) C2 weibl. Jugend 500m Endlauf A Saturday, 15.08.2020 - 16:04
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 16:08
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 17:56
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 18:01
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 18:06
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:00
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:03
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 8:06
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 8:09
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 5 Sunday, 16.08.2020 - 8:12
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 6 Sunday, 16.08.2020 - 8:15
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:18
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:21
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 8:24
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 8:27
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 5 Sunday, 16.08.2020 - 8:30
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 6 Sunday, 16.08.2020 - 8:33
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 7 Sunday, 16.08.2020 - 8:36
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:39
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:42
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 8:45
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 8:48
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:51
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:54
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 9:10
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 9:12
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 9:15
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 9:49
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 9:52
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 9:55
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 9:58
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 10:01
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 10:04
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 10:07
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 10:10
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 10:13
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 10:16
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf Sunday, 16.08.2020 - 10:19
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 10:54
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 10:57
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 11:24
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Endlauf A Sunday, 16.08.2020 - 11:27
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 11:30
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 11:33
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 11:54
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Endlauf A Sunday, 16.08.2020 - 11:57
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 14:00
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Endlauf A Sunday, 16.08.2020 - 14:05
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Endlauf A Sunday, 16.08.2020 - 14:10
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 14:15
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 14:25
138 (138) K2 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:15
137 (137) K1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:18
337 (338) C2 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:35
337 (337) C1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:38
238 (238) K2 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:55
237 (237) K1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:58
438 (438) C2 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 16:15
437 (437) C1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 16:18