Deutsche Meisterschaften der Jugend 2020 Friday, 14.08.2020 Sunday, 16.08.2020
Race-number Race-class Race-run Planned start
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 10:30
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 10:33
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 10:36
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 10:39
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 10:42
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 10:45
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 10:48
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 10:51
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 10:54
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 10:57
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 11:00
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 11:03
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 11:06
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 11:09
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 11:12
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 11:15
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 11:18
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 11:45
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 11:48
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 11:51
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 11:54
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 11:57
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 12:00
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 12:03
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 12:06
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 12:09
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 12:12
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 12:15
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 12:18
432 (432) C2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 12:21
432 (432) C2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 12:24
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 14:30
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 14:35
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 14:40
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 14:45
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 14:50
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 14:55
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 15:00
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 15:05
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 15:10
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 15:15
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 15:20
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 15:25
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 15:30
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 15:35
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 16:00
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 16:05
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 16:10
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 14.08.2020 - 16:15
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 14.08.2020 - 16:20
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 16:25
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 16:30
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 16:35
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 17:30
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 17:34
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 17:38
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 14.08.2020 - 17:42
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 17:46
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 17:50
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 17:54
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 14.08.2020 - 17:58
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 14.08.2020 - 18:02
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 14.08.2020 - 18:06
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 8:30
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 8:35
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 8:40
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 8:45
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 8:50
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 8:55
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 9:00
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 9:05
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 9:10
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 9:45
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 9:49
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 9:53
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 9:57
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 10:01
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 10:05
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 15.08.2020 - 10:09
432 (432) C2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 15.08.2020 - 10:13
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 15.08.2020 - 11:30
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 15.08.2020 - 11:35
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 15.08.2020 - 11:40
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 15.08.2020 - 11:45
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Endlauf B Saturday, 15.08.2020 - 14:00
431 (431) C1 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 14:04
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Endlauf B Saturday, 15.08.2020 - 14:08
231 (231) K1 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 14:12
131 (131) K1 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 14:16
331 (331) C1 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 14:20
132 (132) K2 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 16:00
332 (332) C2 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 16:04
432 (432) C2 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 16:08
232 (232) K2 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 16:12
234 (234) K1 weibl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 18:00
135 (135) K2 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 18:05
335 (335) C2 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 15.08.2020 - 18:10
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:00
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:03
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 8:06
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 8:09
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 5 Sunday, 16.08.2020 - 8:12
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:15
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:18
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 8:21
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 8:24
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 5 Sunday, 16.08.2020 - 8:27
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:30
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:33
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 8:36
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 8:39
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 8:42
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 8:45
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 8:48
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 9:00
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 9:03
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 9:06
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Vorlauf 4 Sunday, 16.08.2020 - 9:09
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 9:40
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 9:43
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 9:46
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 9:49
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 9:52
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 9:55
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 9:58
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 10:01
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 10:04
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf Sunday, 16.08.2020 - 10:07
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 16.08.2020 - 10:45
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 16.08.2020 - 10:48
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 16.08.2020 - 10:51
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 11:15
130 (130) K1 männl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 11:18
330 (330) C1 männl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 11:21
430 (430) C1 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 11:24
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 11:45
230 (230) K1 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 11:48
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 14:00
134 (134) K1 männl. Jugend 1000m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 14:05
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 14:10
334 (334) C1 männl. Jugend 1000m Endlauf B Sunday, 16.08.2020 - 14:15
235 (235) K2 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 16.08.2020 - 14:25
138 (138) K2 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:15
137 (137) K1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:18
337 (338) C2 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:35
337 (337) C1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:38
238 (238) K2 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:55
237 (237) K1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 15:58
438 (438) C2 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 16:15
437 (437) C1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 16.08.2020 - 16:18